Regulamin Nagrody imienia Ireny Sendlerowej

 

Regulamin Nagrody imienia Ireny Sendlerowej dla nauczycieli i wychowawców

Za naprawianie świata

 

Patronką nagrody jest Irena Sendlerowa, bohaterska działaczka organizacji „Żegota”, która podczas wojny uratowała życie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy swoją pracą i postawą dowiedli, że uczą i wychowują zgodnie z duchem działalności Ireny Sendlerowej. Nagradzając co roku wyróżniających się nauczycieli i wychowawców, organizatorzy konkursu pragną uczcić osobę i dokonania Ireny Sendlerowej.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nagroda im. Ireny Sendlerowej ustanowiona została  przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i amerykańską Fundację „Life in a Jar” w 2007 roku.

2.Konkurs prowadzony jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce, zwanymi dalej Organizatorami.

3.Adresatami nagrody są nauczycielki i nauczyciele oraz wychowawcy i wychowawczynie publicznych bądź niepublicznych przedszkoli i szkół, pracujący w  Polsce. Nagrodę główną otrzymuje co roku jedna osoba.

4.Aby spełnić warunki nagrody, pedagog, wychowawca, nauczycielka lub nauczyciel powinni uczyć/wychowywać w duchu tolerancji i szacunku dla innych ludzi, inspirować dzieci i młodych ludzi do działania zgodnie z tymi zasadami. Powinni odgrywać aktywną rolę w szkole, instytucji wychowawczej lub szerszym środowisku i wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania. 

5.Wysokość nagrody głównej wynosi 15 000 PLN.

6.Nagrodę im. Ireny Sendlerowej można otrzymać tylko raz.

7.Spośród kandydatów Kapituła wskazuje do 10 osób nominowanych. Spośród nich wyłania jednego laureata/kę. Pozostałych nominowanych uznaje się za “wyróżnionych”.

8. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczne z zawarciem z CEO umowy udziału w konkursie.

 

§ 2. NAGRODA HONOROWA

1.Kapituła może przyznać nagrodę honorową im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” osobie, która nie została nominowana do konkursu.

2.Nagroda honorowa przyznawana jest niezależnie od nagrody głównej, za całokształt działalności edukacyjnej i wychowawczej.

3.Nagroda przyznawana jest okolicznościowo z inicjatywy Kapituły.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE

1. Kandydatka/kandydat do nagrody może być zgłoszona/zgłoszony przez osobę fizyczną, instytucję lub organizację. Należy wysłać przez stronę  rejestracja.ceo.org.pl imię i nazwisko oraz dane kontaktowe potencjalnego kandydata (za jego zgodą), tak by sekretariat nagrody mógł następnie poprosić kandydata o wypełnienie pełnego formularza zgłoszenia. Uwzględniane są także autonominacje.  W obu przypadkach kandydat lub kandydatka wypełnia formularz i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zgłoszenie kandydatki/kandydata powinno zawierać:

a) opis działalności w internetowym formularzu zgłoszenia;

b) załączniki prezentujące przebieg i efekty działalności kandydatki/kandydata. Załączniki powinny być ponumerowane, a ich lista dołączona do zgłoszenia; załączników nie powinno być więcej niż 5;

c) dwie rekomendacje (jedna z nich może pochodzić od uczniów lub innych osób, do których kieruje swoje działania kandydat). 

d) krótki esej, którego temat znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie rejestracja.ceo.org.pl. Do formularza można załączyć pliki w formacie DOC/DOCX/PDF/JPG/GIF. Wszystkie pliki powinny zostać wgrane na platformę, a wielkość każdego z nich nie może przekroczyć 10 MB. Rekomendacje powinny zostać zeskanowane i dołączone jako plik, z widocznym podpisem i/lub pieczątką. W przypadku publikacji książkowej, zeskanowana powinna zostać strona tytułowa, oraz spis treści z nazwiskiem autora.

 

§4. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Oceny złożonych wniosków dokona Kapituła

2. Oceniając kandydatury, członkowie Kapituły biorą pod uwagę zgodność działalności zgłoszonych osób z ideą konkursu.

3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4. Nazwisko laureatki/laureata zostanie podane do wiadomości publicznej w dniu wręczenia nagrody. Informacja o laureatce/laureacie i osobach wyróżnionych zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Konkursu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.

 

2. Organizator przetwarza dane kandydata lub kandydatki w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje osoba, nauczany przedmiot, staż pracy, informacje o działaniach opisanych przez kandydata w ramach zgłoszenia do Nagrody oraz dane osobowe zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia.

 

3. Podanie danych osobowych osoby Zgłaszanej przez Zgłaszających w konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie i przyznaniu nagrody. 

 

4. Dane osoby Zgłaszanej i Zgłaszającej są przetwarzane w celu udziału w konkursie i przyznaniu nagrody (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).

 

5. Zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez osobę Zgłoszoną do konkursu, jest równoznaczne z wycofaniem jej zgłoszenia do konkursu, a w wypadku wycofania zgody po przekazaniu nagrody - skutkuje koniecznością zwrotu nagrody.  

 

6. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7. Dane o konkursie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

 

8. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

 

9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

 

10. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konkursie i przyznaniem nagrody przechowywane są do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

 

11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

 

12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).