Regulamin Nagrody imienia Ireny Sendlerowej

Regulamin Nagrody imienia Ireny Sendlerowej dla nauczycieli i wychowawców

Za naprawianie świata

Patronką nagrody jest Irena Sendlerowa, bohaterska działaczka organizacji „Żegota”, która podczas wojny uratowała życie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy swoją pracą i postawą dowiedli, że uczą i wychowują zgodnie z duchem działalności Ireny Sendlerowej. Nagradzając co roku wyróżniających się nauczycieli i wychowawców, organizatorzy konkursu pragną uczcić osobę i dokonania Ireny Sendlerowej.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nagroda im. Ireny Sendlerowej ustanowiona została  przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i amerykańską Fundację „Life in a Jar” w 2007 roku.

2.Program konkursu prowadzony jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce, zwanymi dalej Organizatorami.

3.Adresatami nagrody są nauczycielki i nauczyciele oraz wychowawcy i wychowawczynie publicznych bądź niepublicznych przedszkoli i szkół, pracujący w  Polsce. Nagrodę otrzymuje co roku jedna osoba.

4.Aby spełnić warunki nagrody, pedagog, wychowawca, nauczycielka lub nauczyciel powinni uczyć/wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania innych ludzi, inspirować uczniów do działania zgodnie z tymi zasadami, powinni odgrywać aktywną rolę w szkole lub szerszym środowisku i wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania. .

5.Wysokość nagrody głównej wynosi 15 000 PLN.

6.Nagrodę im. Ireny Sendlerowej można otrzymać tylko raz.

7.Spośród kandydatów Kapituła wskazuje do 10 osób nominowanych. Spośród nich wyłania jednego laureata/kę. Resztę osób uznaje się za wyróżnionych.

8. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w konkursie.

 

§ 2. NAGRODA HONOROWA

1.Kapituła może przyznać nagrodę honorową im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” osobie, która nie została nominowana do konkursu..

2.Nagroda honorowa przyznawana jest niezależnie od nagrody głównej, za całokształt działalności edukacyjnej.

3.Nagroda przyznawana jest okolicznościowo z inicjatywy Kapituły.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE

1. Kandydatka/kandydat do nagrody może być zgłoszona/zgłoszony przez osobę fizyczną, instytucję lub organizację. Uwzględniane są także autonominacje. Formularz wypełnia osobiście kandydat, ponieważ musi on wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zgłoszenie kandydatki/kandydata powinno zawierać:

a) opis działalności – internetowy formularz zgłoszenia;

b) załączniki prezentujące przebieg i efekty działalności kandydatki/kandydata. Załączniki powinny być ponumerowane, a ich lista dołączona do zgłoszenia; załączników nie powinno być więcej niż 5;

c) dwie rekomendacje

d) esej, którego temat znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie rejestracja.ceo.org.pl. Do formularza można załączyć pliki w formacie DOC/DOCX/PDF/JPG/GIF. Wszystkie pliki powinny zostać wgrane na platformę, a wielkość każdego z nim nie może przekroczyć 10 MB. Rekomendacje powinny zostać zeskanowane i dołączone jako plik, z widocznym podpisem i pieczątką. W przypadku publikacji książkowej, zeskanowana powinna zostać strona tytułowa, oraz spis treści z nazwiskiem autora.

4. Zgłoszenia powinny być złożone w wyznaczonym terminie. Termin przesyłania zgłoszeń ustalany jest każdorazowo przez organizatorów.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów związanych z ich działalnością statutową, promocją konkursu w mediach elektronicznych i drukowanych.

6. Zgłoszenia dostarczone po terminie bądź zgłoszenia niepełne nie będą uwzględniane.

 

§4. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Oceny złożonych wniosków dokona Kapituła

2. Oceniając kandydatury, członkowie kapituły biorą pod uwagę zgodność działalności zgłoszonych osób z ideą konkursu.

3. Decyzja Kapituły jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

4. Nazwisko laureatki/laureata zostanie podane do wiadomości publicznej w dniu wręczenia nagrody. Informacja o laureatce/laureacie i osobach wyróżnionych zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu w Polsce” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.

2. Organizator przetwarza dane kandydata lub kandydatki w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, staż pracy, informacje o działaniach opisanych przez kandydata w ramach zgłoszenia do Nagrody oraz dane osobowe zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia. 

3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów Programu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy udziału w konkursie.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO.

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane o konkursie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

8. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

9. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

11. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.